Hegn, skel og skyggende træer

Hegn, skel og skyggende træer kan give anledning til vanskelige tvister mellem naboer.
Hegnsforhold reguleres (uden for Københavns Kommune) af hegnsloven, der selv for jurister er vanskelig tilgængelig. Tvister afgøres af de kommunale hegnsyn, hvis afgørelser kan indbringes for domstolene.
Med hensyn til skel kan en skelafsætning eller en skelforretning komme på tale.
Generende skyggende træer på nabogrunden kan forlanges fjernet eller beskåret, hvis ulemperne går væsentligt ud over, hvad der findes rimeligt. Tvisterne afgøres efter den dommerskabte naboret af domstolene.

Rådgivning

På baggrund af mangeårig erfaring tilbyder vi rådgivning. Vi kommer på besigtigelse (øst for Storebælt) og afgiver et kortfattet, skriftligt responsum om de juridiske forhold og om, hvordan sagen kan gribes an. Hvis vi ikke synes, at man har en god sag, får man også det at vide.
Pris:
4.000 kr. + moms + befordring efter statens takster.
Vest for Storebælt kan aftale indgås. Vi kan endvidere være behjælpelig med førelse af sag ved hegnsynet og ved domstolene, hvis sagen er omfattet af småsagsprocessen. Prisaftale herom indgås med udgangspunkt i anvendt tid (600 kr. + moms pr. time).
Bemærk: en eventuel retshjælpsforsikring ikke kan anvendes med hensyn til vor bistand.

Konsulent Ditlev Nielsen

1958 Cand. jur.
1959–2001 Ansat ved domstolene
1959–1975 Dommerfuldmægtig/retsassessor
19752001 Byretsdommer, herunder fra 1990 til 2001 ved retten i Tårnby
20012014 Advokat. Møderet for landsret 2007

Som dommer tillige landvæsenskommissions-og vejtaksationskommissionsformand og formand for Sammenslutningen af Landvæsenskommissionsformænd.
19992012 Lærer ved lektor Bendt Bergs kursusvirksomhed om hegnsloven

Konsulent Poul Kleiminger

1974-2006 Sekretariatschef ved Skævinge Kommune
1985-2006 Hegnssynssekretær ved det kommunale hegnssyn
1999-2008 Medarbejder ved Bendt Bergs kurser om hegnslovgivningen
2009-2014 Konsulent i Ditlev Nielsens advokatvirksomhed

Konsulent Ditlev Nielsen                                                  
Hollændervænget 13 B
2791 Dragør
Tlf. 40177739
Email: Ditlev.Nielsen@mail.dk - SE nr. 32051952
Web: www.konsulentditlevnielsen.dk -
©2015

Konsulent Poul Kleiminger
Petersborgvej 58
3400 Hillerød
Tlf. 48269629
Email: Poul.Kleiminger@gmail.com